Spring over navigation
Bliv elev Adgang til Viggo

Inklusion på Sædding Efterskole

Sædding Efterskole har hvert år en række elever, som har brug for et særligt inklusionstilbud. Det er elever, hvor den almindelige differentiering af undervisningen ikke er tilstrækkelig.

Formålet med inklusionstilbuddet er, at elever med særlige behov kan få mere udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i skolens sociale fællesskab. Vi tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, faglige formåen og menneskelig udvikling.

Inden skolestart laver vi laver en skriftlig aftale sammen med den enkelte familie, som indeholder en plan for inklusion af eleven. Her beskrives elevens behov, og hvilke særlige tiltag inklusionstilbuddet vil komme til at indeholde.

Inklusion i undervisningen

Med udgangspunkt i elevens særlige behov og faglige udfordringer kan inklusionsindsatsen foregå på mange måder. Vi skaber et udviklingsorienteret læringsmiljø ved at tilbyde:

  • supplerende undervisning
  • individuel undervisning
  • støtte i den almindelige undervisning
  • tolærerordning
  • undervisning på særlige hold

Undervisningen kan også tilrettelægges sådan, at eleven får mulighed for at få uddybet det, der er blevet gennemgået på klassen, og får hjælp og støtte til at lave sine lektier.

Elever med skrive- og læsevanskeligheder, hvor der er mistanke om ordblindhed, tester vi med den officielle ordblindetest, og vi hjælper med at søge, installere og bruge LST (Into-Words, appwriter eller cd-ord)

Inklusion i det sociale samspil

For at få maksimalt udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at eleverne er i trivsel. Det gælder også for elever uden særlige behov. Det er vigtigt, at de unge har en positiv selvværdsfølelse og en realistisk selvopfattelse.

På efterskole, hvor man er sammen døgnet rundt, alle ugens dage, er det også vigtigt at forstå og være en del af den sociale interaktion, så der skabes gode relationer og et stærkt fællesskab.

Vores inklusionstilbud rummer derfor også en hjælp til at kunne begå sig uden for undervisningen, fordi det skaber trivsel og frigør kræfter til at lære i undervisningen. Det kan være hjælp til at opnå sociale færdigheder, en hjælp til at forstå kulturelle værdier, normer og regler, eller at få redskaber til håndtere personlige udfordringer eller udfordringer i samspillet med andre.

Vi tager altid udgangspunkt i, hvilken hjælp den enkelte elev har brug for, for at blive mere undervisningsparat.

Se mere om inklusion på siden om elever med særlige behov.