Persondatalovgivning - Sædding Efterskole

Persondatalovgivning

Privatlivs- og databeskyttelsespolitik

1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige

Sædding Efterskole er en efterskole med plads til 86 elever og som beskæftiger 22 ansatte på fuld/deltid.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen. Sædding efterskole er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Sædding efterskole har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Sædding efterskole finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til Sædding efterskoles ydelser og administration. Sædding efterskole vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for elever, forældre, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Dataansvarlig:

Forstander – Mads Koefoed-Hessellund
Astrupvej 3, 6900 Skjern 9736 2200
Mads@saedding.dk

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og dine rettigheder

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Sædding efterskole registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Elev og forældredata, som Sædding efterskole er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisnings- og administrative årsager, hvilket vil sige, at Sædding efterskole, for at kunne levere den ydelse, som er relateret til elevens ophold og undervisning på skolen.

For yderligere oplysning om Sædding efterskoles behandlingsaktiviteter, henvises til fortegnelsesregneark se dokument C-5 med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen

Retsgrundlaget findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Artikel 6:
Stk 1: Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

Pkt b: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Pkt. E: Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger.

Stk. 2 pkt. A: Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke.

Pkt. H: Behandling er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller arbejdsmedicin til vurdering af arbejdstagerens erhvervsevne, medicinsk diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller –behandling eller forvaltning af social og sundhedsomsorg og –tjenester på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med en sundhedsperson og underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i stk. 3.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Sædding efterskole, at institutionen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Sædding efterskole behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv.
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Sædding efterskole normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at Sædding efterskole registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Sædding efterskole eller din behandling, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Sædding efterskole videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du (eller din værge/dine forældre) har givet samtykke, eller hvis Sædding efterskole er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

3. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som Sædding efterskole registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre elever eller medarbejdere på Sædding efterskole.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til Mads Koefoed-Hessellund Sædding efterskoles dataansvarlige (se ovenfor)

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller Sædding efterskole kan afvise at efterkomme din anmodning.

4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bla. medens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Sædding efterskole ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering og at dataportabilitet ikke er relevant.

5. Sletning af Personoplysninger

Sædding efterskole opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt for institutionen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold på Sædding efterskole.

Når du ikke længere har ophold på Sædding efterskole opbevarer institutionen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Sædding efterskole, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Sædding efterskole, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

I forbindelse med indskrivning af nye elever til Sædding efterskole modtager skolen i nogle tilfælde en række oplysninger fra kommunen og evt. fra eleven eller dennes værge/forældre. Hvis denne information ikke fører til, at eleven bliver optaget på Sædding efterskole vil alle oplysninger blive slettet senest 6 måneder efter.

6. Datasikkerhed

Sædding efterskole overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Sædding efterskoles databeskyttelsespolitik, der kan findes på vores hjemmeside www.saedding.dk

7. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Sædding efterskoles behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail:  dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

Oversigt over diverse dokumenter og fortegnelser 
Herunder kan få et overblik over Sædding efterskoles fortegnelser, politikker og dokumenter vedrørende vores forvaltning og behandling af persondata.

Sekskantstævne
24maj
Sekskantstævnet er et sportsstævne mellem 6 forskellige efterskoler, hvor vi dys…
Heidi linde Pedersen (omfoto).0064.jpg
At tage på Sædding efterskole er et af de bedste valg, jeg har truffet. Her skaber man minder for livet!Heidi Linde Pedersen '14/'16